Jótállás, szavatosság

 

Hibás teljesítés

 

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel

meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi

követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a

szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés

időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e

fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a

fogyasztó hátrányára tér el.

 

Kellékszavatosság

 

1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben

kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai

szerint.

 

2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel

élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó

által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más

igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást

vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az

ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére

Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben

– a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra

is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az

indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem

később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két

éves (vállalkozás, nagykereskedés esetén 1 éves) elévülési határidőn túl

kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági

igényét.

 

5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye

érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó

igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető

vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban

már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba

már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

 

1. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint –

kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

2. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék

kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos

minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által

adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

4. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba

hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e

jogosultságát elveszti.

 

5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági

igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy

forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági

igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 

6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági

kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági

kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta

forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal

időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából

ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot

bizonyítania.

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és

termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem

érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése

esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó

kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás (fogyasztók esetén!)

 

1. Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó

kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a

Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

 

2. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás

alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó

részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy

annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

i. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott

jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek -

másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan

többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás

hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és

a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

vagy

ii. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a

kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással

kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a

kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a

(...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz

vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által

elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult

érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

3. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha

bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét,

hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve

termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan

nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a

termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül

megilletik.

 

4. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható

élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

 

5. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan

károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan

kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő

behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából

keletkeztek.

 

6. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe

helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt,

Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a

meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓK ESETÉN!)

 

1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a

rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

 

2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával,

vagy akár csak nyugtával).

 

3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a

Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

 

4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről

jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 

5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó

rendelkezésére kell bocsátani.

 

6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének

teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról –

az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez

fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles

értesíteni a fogyasztót.

 

7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig

köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést

legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Feltöltött tartalmak: