Általános Szerződési Feltételek

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

www.munkavedelemplusz.hu - hatályos ettől a naptól:  2022-02-28

 

 

 

Preambulum

 

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel  meg bizalmával! Jelen webáruház ÁSZF a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral készült.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap  használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

 

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

 

Név: Zenith Workx Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 2475 Kápolnásnyék, Dózsa  u. 2/A

Levelezési cím: 2475 Kápolnásnyék, Dózsa  u. 2/A Nyilvántartásba vevő hatóság:  Székesfehérvári Törvényszék

Cégjegyzékszám: 07-06-011799

Adószám: 21512135-2-07

Képviselő: Cselle Csaba

Telefonszám: +36703818299

E-mail: [email protected]

Itt is elér bennünket: [email protected]

Honlap: http://www.munkavedelemplusz.hu Bankszámlaszám: 10402159-50526787-66721020

IBAN: HU6610402159- 50526787- 66721020

SWIFT kód: OKHBHUHB

 

Tárhelyszolgáltató adatai

 

Név: SzivárványNet Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 101 1 épület  36 ajtó

Elérhetőség: 06-22/506-555, [email protected] Weboldal: www.szivarvanynet.hu

 

Fogalmak

 

Áru: ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb  módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és villamos energiát, valamint  a digitális  elemeket tartalmazó árut

Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális  tartalmat vagy digitális  szolgáltatást foglal magában, vagy  azzal   össze van  kapcsolva, olyan  módon,   hogy  az  érintett digitális   tartalom vagy  digitális   szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

 

 

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya  fogyasztónak minősül

Funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse

Gyártó: a termék előállítója,  importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó importőr,  valamint bármely  olyan személy, aki vagy amely  a terméken nevének,  védjegyének vagy egyéb  megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti  fel

Interoperabilitás:  a  digitális   elemeket  tartalmazó  áru,  a  digitális   tartalom vagy  a  digitális   szolgáltatás  azon képessége, hogy együtt  tudjon  működni  olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú árukat, digitális  tartalmat vagy digitális  szolgáltatásokat általában együtt  használják

Kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy - átalakítás szükségessége nélkül - együtt tudjon működni  olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú  árukat, digitális  tartalmat vagy digitális  szolgáltatásokat általában együtt  használják

Honlap: a jelen weboldal,  amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között  a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Tartós  adathordozó:   bármely   olyan  eszköz, amely   lehetővé teszi   a  fogyasztó vagy  a  vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben  is hozzáférhető módon és az adat  céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint  a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését

Távollévők  közötti  kommunikációt  lehetővé tévő  eszköz:  olyan  eszköz, amely  alkalmas a  felek  távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax  és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők  között  kötött  szerződés:  olyan  fogyasztói szerződés,  amelyet a  szerződés szerinti   termék  vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek  egyidejű  fizikai jelenléte nélkül  úgy kötnek  meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag  távollévők  közötti  kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt áru és a digitális  elemeket tartalmazó áru

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

 

Jótállás:  A fogyasztó és  a vállalkozás között  kötött  szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a

Polgári Törvénykönyv szerinti,

 

1. a  szerződés teljesítéséért vállalt  jótállás,   amelyet a  vállalkozás a  szerződés  megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként  vállal, valamint

2. a jogszabályon alapuló  kötelező jótállás

 

Vételár: az áruért, valamint  a digitális  tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

 

Vonatkozó jogszabályok

 

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti  szerződések részletes szabályairól

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és  vállalkozás közötti  szerződés keretében eladott dolgokra

 

 

vonatkozó szavatossági és jótállási  igények intézésének eljárási  szabályairól

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső  piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye  vagy letelepedési helye  alapján történő indokolatlan területi  alapú tartalomkorlátozással   és    a   megkülönböztetés   egyéb    formáival    szembeni   fellépésről,  valamint    a

2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.  április  27.)  a  természetes személyeknek a  személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és  az  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint  a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A fogyasztó és  vállalkozás közötti,  az  áruk  adásvételére, valamint  a digitális  tartalom szolgáltatására és digitális  szolgáltatások nyújtására irányuló  szerződések részletes szabályairól szóló  373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

 

A közöttünk létrejövő  szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű  jogszabályok rendelkezései mellett  – a jelen  Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg.  Ennek  megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat  és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és  fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint  az  elállási  jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap  használatához szükséges azon  technikai tájékoztatást, melyet  jelen  ÁSZF nem  tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb  tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

A szerződés nyelve, a szerződés formája

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

 

E-számla

 

Társaságunk  a  2007.   évi  CXXVII. törvény   175.   §.  szerinti   elektronikus számlát  alkalmaz. Ön  a  jelen  ÁSZF

elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

 

Árak

 

Az árak  forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os  áfát.  Nem  zárható ki annak a lehetősége, hogy  üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás  ár” pontja  alapján jár el az Eladó.

 

Eljárás hibás ár esetén

 

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 

0 Ft-os ár,

kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett  500 Ft-ért kínált termék).

 

 

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja  a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában  a  Vásárló   eldöntheti, hogy  megrendeli valós   áron   a  terméket vagy  minden   hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

 

A  fogyasztó  a   termékkel   vagy   az   Eladó  tevékenységével   kapcsolatos  fogyasztói  kifogásait    az   alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Telefon: +36703818299

Internet cím: http://www.munkavedelemplusz.hu

E-mail: [email protected], [email protected]

 

A fogyasztó szóban  vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt  a vállalkozás  köteles azonnal  megvizsgálni, és szükség szerint  orvosolni.  Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal  kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt  szóbeli panasz esetén helyben  a  fogyasztónak átadni. Telefonon vagy  egyéb  elektronikus hírközlési  szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli  panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi  válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig  az  írásbeli  panaszra  vonatkozóan az  alábbiak szerint köteles eljárni.  Az írásbeli  panaszt  a vállalkozás- ha  az  Európai  Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem  rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben  megválaszolni és intézkedni  annak közlése iránt. Ennél rövidebb   határidőt jogszabály, hosszabb  határidőt törvény   állapíthat meg.   A panaszt  elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési  szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

1. a fogyasztó neve, lakcíme,

2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3. a  fogyasztó panaszának részletes leírása,  a  fogyasztó által  bemutatott iratok,  dokumentumok és  egyéb bizonyítékok jegyzéke,

4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

5. a   jegyzőkönyvet  felvevő   személy  és   -   telefonon  vagy   egyéb    elektronikus  hírközlési    szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

6. a jegyzőkönyv  felvételének helye, ideje,

7. telefonon vagy egyéb  elektronikus hírközlési  szolgáltatás felhasználásával közölt  szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az  illetékes hatóság,  illetve  a  fogyasztó lakóhelye   vagy  tartózkodási helye  szerinti   békéltető testület székhelyét, telefonos  és  internetes elérhetőségét, valamint   levelezési címét.   A tájékoztatásnak arra  is  ki kell terjednie,  hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe  veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az  Eladó  és  a  fogyasztó között  esetlegesen fennálló   fogyasztói jogvita  a  tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

Fogyasztóvédelmi eljárás

 

Panasztétel a  fogyasztóvédelmi hatóságoknál  lehetséges.  Amennyiben a  fogyasztó  fogyasztói jogainak megsértését észleli,  jogosult panasszal  fordulni  a  lakóhelye   szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.  A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye  szerint illetékes fővárosi és  megyei  kormányhivatalok látják  el, ezek listája  itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

 

Bírósági eljárás

 

Az ügyfél  jogosult a fogyasztói jogvitából  származó követelésének bíróság előtti  érvényesítésére polgári  eljárás keretében a Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi V. törvény, valamint  a Polgári  Perrendtartásról szóló  2016.  évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Békéltető  testületi eljárás

 

Tájékoztatjuk, hogy  Ön  velünk  szemben  fogyasztói panasszal  élhet.   Amennyiben az  Ön  fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy  Ön jogosult az  Ön lakóhelye  vagy  tartózkodási helye  szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni:   a  békéltető  testület  eljárása  megindításának  feltétele, hogy   a  fogyasztó  az   érintett  vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll  a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége,  továbbá kötelezettségként kerül  rögzítésre a  békéltető testület előtti  megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a  vállalkozás székhelye vagy  telephelye nem  a  területileg illetékes békéltető testületet  működtető kamara szerinti   megyébe van  bejegyezve, a  vállalkozás együttműködési kötelezettsége  a  fogyasztó  igényének megfelelő írásbeli  egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed  ki.

A fenti  együttműködési kötelezettség megszegése  esetén a  fogyasztóvédelmi hatóság  rendelkezik hatáskörrel, amely   alapján  a   jogszabályváltozás  következtében  a   vállalkozások jogsértő  magatartása   esetén  kötelező bírságkiszabásalkalmazandó, bírságtól való  eltekintésre nincs  lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló  törvény mellett  módosításra került a kis- és  középvállalkozásokról szóló  törvény  vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és  középvállalkozások esetén 15 ezer  forinttól  500  ezer  forintig  terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot  meghaladó éves  nettó  árbevétellel rendelkező, nem  kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer  forinttól,  a vállalkozás éves  nettó  árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500  millió forintig  terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy  megkísérelje a fogyasztói jogvita  rendezése céljából  egyezség létrehozását a felek  között,  ennek eredménytelensége esetén az ügyben  döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és  költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani:  az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax  útján, továbbá bármely  egyéb  olyan eszközzel is eleget lehet  tenni, amely  a címzett számára lehetővé teszi  a neki címzett adatoknak az adat  céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és  a tárolt  adatok változatlan formában és  tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell

 

a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

 

 

c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését, d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben  más békéltető testület eljárását nem  kezdeményezte, közvetítői  eljárás nem  indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g. a testület döntésére irányuló indítványt, h. a fogyasztó aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt  az  okiratot,  illetve  annak másolatát  (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb  írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb  információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb  információ itt érhető el:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető  Testületek elérhetőségei:

 

 

Baranya Megyei  Békéltető Testület Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail:  [email protected]; [email protected]

 

 

Békés Megyei  Békéltető Testület Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail:  [email protected]

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 99. I. em.  111. Telefonszám: 06-1-488-2131

E-mail:  [email protected]

Honlap:  bekeltet.bkik.hu

 

Fejér Megyei  Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail:  [email protected]

 

Hajdú-Bihar Megyei  Békéltető Testület Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail:  [email protected]

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail:  [email protected]

 

Nógrád Megyei  Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail:  [email protected]

 

 

Somogy Megyei  Békéltető Testület Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail:  [email protected]

 

Tolna Megyei  Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.  III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail:  [email protected]

 

Veszprém Megyei  Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116. Telefonszám: +36-88-814-121

Fax: 06-88-412-150

E-mail:  [email protected]

 

Bács-Kiskun Megyei  Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád  krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail:  [email protected]

Honlap:  www.bacsbekeltetes.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc,  Szentpáli u. 1. Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail:  [email protected]

 

Csongrád-Csanád Megyei  Békéltető Testület Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail:  [email protected]

 

Győr-Moson-Sopron Megyei  Békéltető Testület Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail:  [email protected]

 

Heves Megyei  Békéltető Testület Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail:  [email protected]

 

Komárom-Esztergom Megyei  Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail:  [email protected]

 

Pest Megyei  Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-792-7881

E-mail:  [email protected]

Honlap: http://panaszrendezes.hu/

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail:  [email protected]

 

Vas Megyei  Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail:  [email protected]

 

Zala Megyei  Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail:  [email protected]

 

 

 

Online vitarendezési platform

 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen  keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat  ezen  keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve  a  bírósági eljárást. Így a  fogyasztók tudják  érvényesíteni jogaikat  anélkül,  hogy  például  a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni  egy, az  interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és  nem  akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe  veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Részleges érvénytelenség, magatartási  kódex

 

Ha az  ÁSZF valamely  pontja  jogilag  hiányos vagy  hatálytalan, attól  még  a  szerződés további  pontjai  érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás  rész  helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

 

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a  teljes  adattartalomról, így probléma esetén az  eredeti adattartalom  visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és  MySQL adatbázisban tároljuk.  Az érzékeny adatok megfelelő erősségű  titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó  tájékoztatás

 

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

 

Az adatbeviteli  hibák javítása - Felelősség a megadott  adatok valóságáért

 

Önnek  a  megrendelés során a  megrendelés véglegesítése előtt  folyamatosan lehetősége van  az  Ön által  bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra  lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek  bevitelre,  hiszen az  Ön által  megadott adatok alapján kerül  számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhívjuk a figyelmét  arra,  hogy  a rosszul megadott e-mail  cím  vagy  a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát  eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben a Vásárló  véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez  fel, akkor a lehető legrövidebb  időn  belül  kezdeményeznie  kell  a  rendelése módosítását.  A hibás   rendelés módosítását a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti  Vásárló  az Eladó felé.

 

A honlap használata

 

A vásárlás nem regisztrációhoz kötött.

 

A Termék kiválasztása

 

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és  ezen  belül az egyes

 

 

termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja  a termék fotóját,  cikkszámát, ismertetőjét, árát.  Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie.

 

Kosárba helyezés

 

A Termék  kiválasztása után  Ön a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú - terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg  kívánja vásárolni, mert  ezzel  az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek  az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja  megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma  a   megrendelés véglegesítéséig –  a   "Rendelés  véglegesítése"  gomb   megnyomásáig –  szabadon módosítható, a  kosárból tetszés  szerinti   termékek  eltávolíthatóak, a  kosárba tetszés  szerint újabb   termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.

Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy megjelenik a termékoldalon zöld fejlécben a termék hivatalos megnevezése és az alábbi felírat „Bekerült a kosárba” szöveggel. Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Fizetés” gombra! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy kattintson a „Termékek" gombra!

 

A Kosár megtekintése

 

A honlap  használata során Ön a honlap  jobb oldalán  található „Kosár” ikonra kattintva bármikor  ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt  lehetősége van  a  kiválasztott  termékeket  eltávolítani a  kosárból, illetve  a  termék darabszámát megváltoztatni.

Amennyiben  Ön  nem   kíván  további   termékeket  kiválasztani  és   a  kosárba  helyezni,   úgy  a  „Fizetés”   gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

 

Vásárlói adatok megadása

 

„Fizetés”  gomb   lenyomását  követően  megjelenik a  kosár  tartalma, illetve  az  Ön  által  kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes  vételár.  A „Szállítási szolgáltatás” dobozban kell bejelölnie, hogy a megrendelt terméket személyesen kívánja  átvenni  (személyes átvétel),  vagy  kiszállítást kér.  Kiszállítás  esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén.

Ezt  követően a  Felhasználó adatok és  Számlázási  információk kitöltése következik. Fontos,   hogy  a  csillaggal megjelölt  sorok   ki  legyen   töltve   helyesen,  mivel   ezek   üresen  hagyása  esetén  nem   lehet   véglegesíteni  a megrendelést. Ezen  az  oldalon  utolsó lépésként fogadja el az  Általános Szerződési Feltételeket. Javasolt, hogy mielőtt  ezt kikipipálja kérjük olvassa el.

Klikkeljen a "Folytatás a következő lépéssel" gombra.

Ha adatait megfelelően adta  meg akkor válassza ki a kivánt szállítási módot.

Az Egyéb információk alatt  a megjegyzésben adhat meg az Ön számára fontosnak tartott információkat. Ha ezen  a felületen mindent rendben talált akkor nyomjon rá a "Folytatás a következő lépéssel" gombra. Itt kérjük ellenőrízze a Kosár tartalmát, és jelőlje be az Ön által preferált fizetési módot.

Rendelésének véglegesítését a "Folytatás a következő lépéssel" gombra kattintva teheti  meg.

 

 

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

 

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint  az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelem” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt  információk nem  minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Megrendelem” gomb  megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni,

 

 

és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti  visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.  Önt az ajánlata 48 órás  időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja  vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati  kötöttsége alól.

 

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

 

A rendelések feldolgozása két  lépcsőben történik.  Önnek  bármilyen  időpontban lehetősége van  a  megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét  rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.),  úgy Ön köteles ennek  tényét  – a helyes  adatok megadásával  egyidejűleg – velünk e-mail útján  haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán  belül nem  kapja meg   az  automata  visszaigazoló e-mailt,  úgy  kérjük,  vegye  fel  velünk  a  kapcsolatot, mert  elképzelhető,  hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

Az Eladó  az  Ön  ajánlatának  elküldését követően egy  második e-mail  útján  visszaigazolja az  Ön  ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás).

 

Fizetési  módok

 

Banki átutalás

 

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti.

 

Bankkártyás fizetés

 

Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával.

 

Utánvétel

 

Amennyiben a  rendelés értékét a  csomag  kézhezvételekor kívánja  kiegyenlíteni,  akkor  válassza az  "Utánvétel" fizetési módot. Felhívjuk  figyelmét,  hogy  ezen   fizetési mód  igénybevétele esetén  utánvétel kezelési költséget számítunk fel.

 

Átvételi módok, átvételi díjak

 

GLS futárszolgálat

 

A terméket a GLS futárszolgálat szállítja  ki. Egy csomag szállítási díja GLS futárszolgálattal 3 m övméretig, vagy 40 kg-ig  értendő. Amennyiben túlméretes , túlsúlyos 3 m övméret és 40 kg feletti termékekre ad le megrendelést, annak szállítási díjáról külön tájékoztatást adunk.

 

Bővebb információt itt talál: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

GLS utánvét csomagok esetén utánvétel kezelési költséget számítunk fel, melynek díja bruttó  444 Ft, amely hozzáadódik a szállítási díjhoz.

A szállítás teljesítésére az Eladó jogosult más vállalkozók szolgáltatásait igénybe venni (közvetített szolgáltatás).

Ezen szállítási mód díja bruttó  1789 Ft.

 

Személyes átvétel Telephelyen

 

Minden esetben előzetes egyeztetés alapján,  melyet telefonon vagy e-mailben szükséges jelezni. Önt nem terheli semmilyen díj.

 

 

GLS csomagpont

 

Az online  vásárlásoknál a  háztól  házig futárszolgálattal történő kiszállítás a  legnépszerűbb, de  évről  évre  nő  a személyes átvétel  aránya. A megrendelők kényelmesen és  saját időbeosztásuk szerint vehetik  át  az  árut  a GLS CsomagPontokon keresztül, ahol a készpénzes fizetés biztosított.

A GLS CsomagPontok jól megközelíthető helyeken  találhatók, például  bevásárlóközpontokban, benzinkutakon, könyvesboltokban vagy egyéb  forgalmas üzletekben. A legtöbb hosszú nyitva tartással, akár  hétvégén is várja  a csomagot átvenni   vagy  feladni   kívánó  ügyfeleket.  GLS e-mail  vagy  SMS  értesítőt küld  a  címzettnek az  áru kiszállításáról. A vevő  5 munkanapon belül, bármikor  átveheti a csomagot, figyelembe véve  a GLS CsomagPont nyitva tartási idejét.

A szállítás teljesítésére az Eladó jogosult más vállalkozók szolgáltatásait igénybe venni (közvetített szolgáltatás).

Ezen szállítási mód díja bruttó  1257 Ft.

 

Teljesítési határidő

 

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 4-7 munkanap. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni.  Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől  elállni.

 

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

 

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette  át (ide nem értve azt az esetet, amikor  elállási  jogával  élt), vagy a Termék  nem  kereste jelzéssel érkezett vissza az  eladóhoz, az  Eladó  a megrendelés teljesítését a vételár  és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

 

Eladó  visszatarthatja a  Termék  átadását, ameddig nem  győződik  meg  arról,  hogy  a  Termék  árának kifizetése sikeresen  megtörtént  az  elektronikus fizetési  megoldás  használatával  (ideértve azt   az  esetet is,  amikor   az átutalással fizetett termék esetén Vásárló  a  tagállama szerinti  pénznemben utalja  el a  vételárat és  az  átváltás, valamint  a  banki  jutalékok,  költségek miatt  Eladó  nem  kapja  meg  teljes  mértékben a  vételár  és  a  szállítási díj összegét).  Amennyiben a Termék  ára  nem  került  teljes  mértékben kifizetésre, az  Eladó  a vételár  kiegészítésére hívhatja  fel a Vásárlót.

 

Külföldre történő értékesítés

 

Az Eladó nem  különbözteti meg  a Honlap  használatával Magyarország területén és  az azon  kívül az Európai  Unió területén belüli Vásárlókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen  ÁSZF rendelkezései az  irányadóak azzal,  hogy  a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont  értelmezésében vevőnek  az a fogyasztó minősül,  aki valamely  tagállam állampolgára, vagy valamely  tagállamban lakóhellyel rendelkezik,  vagy az a vállalkozás, amely valamely  tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik,  és  az  Európai  Unión belül  kizárólag  végfelhasználás céljából  vásárol árut  vagy  vesz  igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül,  aki olyan célból  jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, az Eladó nem köteles a Vásárló  tagállami szerinti nyelven kommunikálni a Vásárlóval.

Az Eladó nem  köteles megfeleljen a Vásárló  tagállama szerinti  nemzeti jogban  az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például  címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről  a követelményekről.

Az Eladó eltérő  rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden  Termék esetében. A Vásárló  a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul  meg,

 

 

Az Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik  meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor  az átutalással fizetett termék esetén a Vásárló  a tagállama szerinti  pénznemben utalja  el a vételárat (szállítási díjat) és  az átváltás, valamint  a banki jutalékok,  költségek miatt  az Eladó nem  kapja  meg  teljes mértékben a vételár  összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja  fel a Vásárlót.

Az Eladó  a  Termék  átadása  érdekében a  magyar Vásárlókat megillető átadási  lehetőségeket  biztosítja a  nem magyarországi Vásárlóknak is.

Amennyiben a Vásárló  az  ÁSZF szerint kérheti  a Termék  szállítását Magyarország területére, vagy bármely  más Európai  Uniós  tagállam területére, ezt  kérheti  a  nem  magyarországi vásárló is  bármely  az  ÁSZF-ben  megjelölt szállítási módon.

Amennyiben a Vásárló  az ÁSZF szerint választhatja a Termék  személyes átvételét az Eladónál,  ezzel  élhet  a nem magyarországi Vásárló  is.

Egyebekben a Vásárló  kérheti, hogy a Termék  szállítását saját költségén oldhassa meg  külföldre.  Magyar  Vásárlót ez a jog nem illet meg.

Az Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti  a megrendelést, amennyiben a Vásárló  a szállítási díjat nem fizeti  meg  az  Eladó  számára, vagy  a saját szállítást nem  oldja  meg  az  előre  egyeztetett időpontig,  az  Eladó  a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti a Vásárló  számára.

 

 

Fogyasztói tájékoztató

 

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

 

Fogyasztónak a  Ptk.  8:1.  §  1.  bekezdés 3.  pontja   szerint csak  a  szakmája, önálló  foglalkozása vagy  üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

 

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási  jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő  időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

 

 

a fogyasztó vagy az  általa  megjelölt,  a fuvarozótól eltérő  harmadik személy általi  átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen  pontban foglaltak nem  érintik a fogyasztó azon  jogát,  hogy  az  e pontban meghatározott elállási  jogát  a szerződés megkötésének napja  és a termék átvételének napja  közötti  időszakban is gyakorolja.

 

Ha a  szerződés megkötésére a  fogyasztó tett  ajánlatot, a  fogyasztót a  szerződés megkötése előtt  megilleti  az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő  ajánlati  kötöttséget megszünteti.

 

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

 

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban  biztosított jogát  az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

 

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

 

Az elállási  jogot  határidőben érvényesítettnek kell tekinteni,  ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A

határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az  Eladó  a  fogyasztó elállási   nyilatkozatát annak megérkezését  követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása  esetén

 

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról  való  tudomásszerzésétől  számított  tizennégy napon  belül  visszatéríti  a  fogyasztó  által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes  összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült  költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét,  hogy ez a rendelkezés nem  vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő  fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

 

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének  módja

 

A 45/2014. (II. 26.)  Korm. rendelet 22.  §-nak  megfelelő elállás vagy felmondás esetén az  Eladó  a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által  igénybe  vett  fizetési móddal megegyező módon téríti  vissza. A fogyasztó

 

 

kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan  semmilyen többletdíj nem  terhelheti. A Fogyasztó által  hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

 

Többletköltségek

 

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem  köteles visszatéríteni az ebből  eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek  erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

 

Visszatartási jog

 

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg  a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy  kétséget kizáróan nem  igazolta, hogy  azt  visszaküldte; a  kettő  közül  a  korábbi  időpontot  kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

 

A fogyasztó kötelezettségei elállása  vagy felmondása esetén

 

A termék visszaszolgáltatása

 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak  megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy   az   Eladó   által   a   termék  átvételére  meghatalmazott  személynek  átadni.  A  visszaküldés  határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen  költségek viselése

 

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó címére  kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők  között  kötött  - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben  megállapított ellenszolgáltatás  adóval   növelt   teljes   összege  alapján kell  megállapítani.  Ha  a fogyasztó bizonyítja,  hogy  az  ily módon megállapított teljes   összeg  túlzottan magas, az  arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

 

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

 

A fogyasztó a  termék jellegének,   tulajdonságainak és  működésének megállapításához szükséges  használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

 

Az Eladó  kifejezetten felhívja az  Ön figyelmét,  hogy  Ön nem  gyakorolhatja elállási  jogát  a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a  teljesítést a  fogyasztó kifejezett,   előzetes  beleegyezésével kezdte meg,  és  a  fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b. olyan  termék vagy  szolgáltatás  tekintetében, amelynek ára,  illetve  díja  a  pénzpiac vállalkozás által  nem befolyásolható, az elállási  jog gyakorlására meghatározott határidő alatt  is lehetséges ingadozásától függ;

c. olyan  nem  előre  gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 

 

d. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e. olyan  zárt  csomagolású  termék tekintetében, amely  egészségvédelmi vagy  higiéniai  okokból  az  átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f. olyan  termék tekintetében, amely  jellegénél fogva  az  átadást  követően elválaszthatatlanul vegyül  más termékkel;

g. olyan  alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által  nem  befolyásolható módon a  piaci  ingadozásoktól függ,  és  amelynek áráról  a  felek  az  adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg,  azonban a  szerződés  teljesítésére csak a  megkötéstől számított  harmincadik napot követően kerül sor;

h. olyan  vállalkozási szerződés esetében, amelynél  a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi  fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i. lezárt   csomagolású hang-,  illetve  képfelvétel, valamint   számítógépes  szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k. nyilvános  árverésen megkötött szerződések esetében;

l. lakáscélú  szolgáltatás  kivételével   szállásnyújtásra  irányuló   szerződés,   fuvarozás,  személygépjármű- kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló  szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m. a  nem   tárgyi  adathordozón nyújtott   digitális   adattartalom  tekintetében, ha  a  vállalkozás  a  fogyasztó kifejezett,  előzetes beleegyezésével kezdte meg  a teljesítést, és  a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti  az elállási  jogát.

 

A szerződésszerű teljesítés követelményei

 

A szerződésszerű teljesítés követelményei általánosan  fogyasztói szerződés keretében  eladott áruk és digitális elemet tartalmaz áruk esetében

 

A terméknek és  a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg  kell felelnie  a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező terméknek

 

meg  kell felelnie  a szerződésben foglalt  leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti  jellemzőkkel

alkalmasnak kell lennie  a fogyasztó által  meghatározott bármely  célra,  amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor az Eladó tudomására hozott,  és amelyet az Eladó elfogadott

rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint  az ügyfélszolgálati támogatást - és biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

 

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön - továbbá- a szerződés tárgyát képező terméknek

 

alkalmasnak kell lennie  azokra a  célokra,  amelyeket azonos típusú   termék esetén  jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír

rendelkeznie kell a Fogyasztó által  észszerűen elvárható azon  mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb  jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely  azonos típusú  termék esetén szokásos, figyelembe véve  az  Eladó, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a termék konkrét  tulajdonságaira vonatkozó nyilvános  - különösen hirdetésben vagy címkén  tett - kijelentését

rendelkeznie  kell  a  fogyasztó  által   észszerűen  elvárható  tartozékokkal és   útmutatókkal  -  ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást - és

meg  kell felelnie  a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy

 

 

próbaverzióként elérhetővé tett termék tulajdonságainak, leírásának.

 

A terméknek nem kell megfelelnie a fenti nyilvános  kijelentésnek, ha az Eladó bizonyítja, hogy

 

a nyilvános  kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie

a nyilvános  kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették vagy a nyilvános  kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

 

A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében  eladott áru adásvétele esetében

 

Az Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

a) az  üzembe helyezés az  adásvételi szerződés részét képezi,  és  azt  az  Eladó  végezte el, vagy a az  Eladó felelősségvállalása mellett  végezték el; vagy

b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés az Eladó által - illetve digitális  elemeket tartalmazó áruk  esetében a  digitális  tartalom vagy  digitális  szolgáltatás szolgáltatója által  - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut  az Eladó helyezi  üzembe, vagy az üzembe helyezés a az Eladó felelősségvállalása mellett  történik, a teljesítést akkor kell az Eladó által befejezettnek tekinteni,  amikor  az üzembe helyezés befejeződött.

Ha  a  digitális   elemeket  tartalmazó  áru  esetében az  adásvételi szerződés  a  digitális   tartalom vagy  digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik,  az Eladó felel az áru digitális tartalommal kapcsolatos hibájáért,  amennyiben a hiba két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy következik be vagy válik felismerhetővé.

 

A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében  eladott digitális elemeket tartalmazó árú esetében

 

Digitális elemeket tartalmazó áru esetében az Eladónak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon  az áru digitális  tartalmának vagy  az  azzal  kapcsolatos digitális  szolgáltatás olyan  frissítéseiről -  ideértve a  biztonsági frissítéseket is -, amelyek az  áru  szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint  biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat.

Az Eladónak a frissítés elérhetővé tételét,  ha az adásvételi szerződés

 

a  digitális  tartalom vagy  a  digitális  szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik,  akkor  az  áru  és  a digitális  elemek típusa és célja, valamint  az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a fogyasztó által észszerűen elvárható; vagy

a digitális tartalom meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik,  akkor két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éves időszakon keresztül kell biztosítania.

 

Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a rendelkezésre bocsátott frissítéseket, az Eladó nem felel az áru hibájáért,  ha az kizárólag  a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

a)  az  Eladó  tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és  a telepítés fogyasztó általi  elmulasztásának következményeiről; és

b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen  telepítése nem az

Eladó által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

Nem  állapítható meg  hibás  teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást  kapott arról, hogy  az  áru  valamely  konkrét   tulajdonsága eltér  az  itt  leírtaktól,  és  az  adásvételi szerződés  megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

 

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja  a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a

45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült,  kiegészítve a Korm. rendelet hatályba lépést követően elfogadott jogszabályok rendelkezéseivel.

 

Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön  az  Eladó  hibás   teljesítése esetén  az  Eladóval  szemben  kellékszavatossági igényt  érvényesíthet a  Polgári

Törvénykönyv, valamint  fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Kellékszavatossági jogok általános  szabályai

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel  élhet:

Kérhet kijavítást  vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó  számára más  igénye   teljesítéséhez  képest  aránytalan többletköltséggel járna.   Ha  a  kijavítást   vagy  a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról  egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru és a digitális elemeket tartalmazó áru  teljesítésének időpontjától számított  egy  éven  belül  felismert hiba  már  az  áru  teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem  az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási  jogok. A  használt  termékek esetében  is  beszélhetünk  hibás   teljesítésről,  azonban  figyelembe kell  venni  azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló  bizonyos hibák  előfordulására számíthatott. Az avulás folytán  ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre  gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint  egy újonnan vásárolt, nem  lehet  feltételezni. Ennek  alapján a Vásárló csak az  olyan  hiányosságok tekintetében érvényesítheti a  szavatossági jogait,  amelyek a  használtságból eredő hibákon  felüliek, és  azoktól  függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás  és  erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló  a vásárláskor tájékoztatást kapott,  az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs  felelőssége.

Fogyasztónak nem  minősülő vásárlók esetében  a  kellékszavatossági jog  érvényesítési határideje 1 év, amely  a teljesítés (átadás) napján indul.

 

Kellékszavatossági jogok speciális szabályai  fogyasztói szerződés keretében  eladott az áruk és digitális elemet tartalmazó árú esetében

 

Fogyasztó és  vállalkozás közötti  -  ingó  dolognak minősülő áru  adásvételére, digitális  tartalom szolgáltatására irányuló - szerződés esetén a „Kellékszavatossági jogok általános szabályai” pontban írtak a Fogyasztót a jelen pont szerinti  eltérésekkel illetik meg.

Fogyasztó és  vállalkozás közötti  -  ingó  dolognak minősülő áru  adásvételére, digitális  tartalom szolgáltatására irányuló - szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát az Eladó költségére maga nem javíthatja  ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

Az Eladó megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét,  ha a kijavítás,  illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak,  figyelembe véve valamennyi körülményt,  ideértve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét,  valamint  a szerződésszegés súlyát.

A fogyasztó akkor  is jogosult - a szerződésszegés  súlyához igazodva - az  ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 

az  Eladó nem  végezte el a kijavítást  vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem

 

 

teljesítette az alábbi feltételeket

az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét

ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi  szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek,  akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában  foglalja  a  nem  megfelelő áru  eltávolítását és  a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét

ismételt teljesítési hiba  merült  fel, annak ellenére,  hogy  az  Eladó  megkísérelte az  áru  szerződésszerűvé tételét

a teljesítés hibája  olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi  indokolttá, vagy

az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét,  vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű  határidőn belül  vagy  a  fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül  nem  fogja  az  árut szerződésszerűvé tenni.

 

Ha a fogyasztó hibás  teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Fogyasztó jogosult a  vételár  még  fennmaradó részét -  a  szerződésszegés  súlyához igazodva -  részben  vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg  az  Eladó nem  tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és  a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Általánosan érvényesülő szabály,  hogy:

 

az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét

ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba  felismerhetővé válása előtt  - üzembe helyeztek,  akkor  a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja  a nem  megfelelő áru eltávolítását és  a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

 

Az  áru  kijavításának  vagy  kicserélésének  elvégzésére  nyitva  álló  észszerű  határidőt attól   az  időponttól  kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte  a hibát a vállalkozással.

A  fogyasztónak  az   árut   a  kijavítás   vagy  kicserélés  teljesítése  érdekében  a  vállalkozás  rendelkezésére   kell bocsátania.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor  arányos, ha  annak összege  megegyezik a  Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint  a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A Fogyasztó adásvételi szerződés  megszüntetésére  vonatkozó kellékszavatossági joga  az  Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás  teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak  csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a  szerződés  megszüntetésére  vonatkozó jog  gyakorlásának  feltételei fennállnak, a  Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás  áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal  együtt  szerzett bármely  egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem  várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat  tartsa meg.

Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes  egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 

a Fogyasztónak az Eladó költségére vissza kell küldenie  az Eladónak az érintett árut és

az  Eladónak haladéktalanul  vissza  kell  térítenie  a  Fogyasztó részére  az  érintett áru  vonatkozásában teljesített vételárat, amint  az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított kettő  hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni.  Ugyanakkor  felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két  éves  elévülési  határidőn túl kellékszavatossági jogait  már  nem  érvényesítheti. Ha  a fogyasztó  és   a  vállalkozás  közötti   szerződés  tárgya   használt  dolog,   a  felek   rövidebb   elévülési   időben   is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb  elévülési  határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb  feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat  hónapon (áru  adásvétele esetén egy éven)  belül a kellékszavatossági  igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs  egyéb  feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó  nyújtotta. A teljesítéstől számított hat  hónap (áru  adásvétele esetén egy év) eltelte  után  azonban már  Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog  (termék) hibája  esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag  a hibás  termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor  hibás,  ha az nem  felel meg  a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó  által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági  igényét   Ön  a   termék  gyártó   általi   forgalomba  hozatalától  számított  két   éven   belül érvényesítheti. E határidő elteltével  e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb  feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét  kizárólag  az  ingó  dolog  gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A

termék hibáját  termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó  (forgalmazó) kizárólag  akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani  tudja, hogy:

 

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba  a tudomány és  a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem  volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom   figyelmét,   hogy  ugyanazon  hiba   miatt   kellékszavatossági  és   termékszavatossági  igényt   egyszerre, egymással párhuzamosan nem  érvényesíthet. Termékszavatossági  igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított  részre vonatkozó kellékszavatossági igényét  a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 

 

Jótállás

 

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló  151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az  Eladó  jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek  (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint  az ott meghatározott körben  azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - együtt  fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

Emellett  az  Eladó önként  is jótállást vállalhat,  amely  esetben a Fogyasztónak minősülő vásárló számára jótállási nyilatkozatot kell átadnia.

A  jótállási   nyilatkozatot tartós  adathordozón  kell  a  Fogyasztó  rendelkezésére  bocsátani,  legkésőbb  az   áru teljesítésének időpontjában.

A jótállási  nyilatkozatban fel kell tüntetni:

 

az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás  teljesítése esetén a Fogyasztót a jogszabály szerinti  kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti

a jótállásra kötelezett nevét és címét

a Fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást azon  áru megjelölését, amelyre  a jótállás vonatkozik és

a jótállás feltételeit.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg kötelező jótállás esetén? Jótállási  jogok

A Vásárló  a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapján főszabályként kijavítási és a „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos  szabályok” pontban felsorolt esetekben  kicserélési és  pénz   visszatérítési igénnyel  élhet   jótállási igényként az Eladó felé.

A Vásárló  a kijavítás  iránti igényét  választása szerint az Eladó székhelyén, bármely  telephelyén, fióktelepén és  az

Eladó által a jótállási  jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 

Érvényesítési határidő

 

A jótállási  igény a jótállás időtartama alatt  érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

 

a. 10 000 forintot  elérő, de 100 000 forintot  meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b. 100 000 forintot  meghaladó, de 250 000 forintot  meg nem haladó eladási ár esetén két év, c. 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

E határidők elmulasztása  jogvesztéssel jár, azonban a  fogyasztási cikk  kijavítása esetén  a  jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve  azzal  az idővel, amely  alatt  a Vásárló  a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási  határidő a fogyasztási cikk a Vásárló  részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az

Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha  a  Vásárló  a  fogyasztási cikket  az  átadástól számított hat  hónapon túl  helyezteti üzembe, akkor  a  jótállási határidő kezdő  időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

 

Jótállási  igény kezelésével kapcsolatos szabályok

 

A kijavítás  kezelésekor az  Eladónak törekedni kell arra,  hogy  a kijavítást  15  napon belül  elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

 

 

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt  napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha  a  jótállási   időtartam  alatt   a  fogyasztási  cikk  első   alkalommal történő  javítása  során  az  Eladó  részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható,  a vásárló eltérő  rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs  lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által  bemutatott, a  fogyasztási cikk  ellenértékének megfizetését  igazoló   bizonylaton -  az  általános forgalmi  adóról  szóló  törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

A Vásárló  az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton  vagy a Vásárló  általi átvétel  igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

 

ha a Vásárló  ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy

amennyiben a  Vásárló  nem  járul hozzá a  kijavítás  későbbi teljesítéséhez, vagy  ezzel  kapcsolatban nem nyilatkozott, számára  a  fogyasztási cikket  a  harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő  nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy

amennyiben a  Vásárló  nem  járul hozzá a  kijavítás  későbbi teljesítéséhez, vagy  ezzel  kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

 

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:

 

az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy

a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről  szóló  2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár  arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy

a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről  szóló  2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani,  vagy

amennyiben a Vásárló  ezen  jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel  kapcsolatban nem nyilatkozott, számára  8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha  a  fogyasztási cikk cseréjére nincs  lehetőség, a  fogyasztási cikk számláján, vagy  nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

 

Kivételek

 

A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos  szabályok” pont  alatt  írt előírások az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint  a motoros vízi járműre  nem vonatkoznak.

Ezen  termékek esetében  is  köteles törekedni azonban  az  Eladó  arra,  hogy  a  kijavítási  igényt  15  napon  belül teljesítse.

Ha a  kijavítás  vagy  a  kicserélés időtartama a  tizenöt  napot meghaladja, akkor  az  Eladó  a  Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

 

Mi a viszonya  a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

 

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett  érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

 

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti  kötelező jótállás alá eső  rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem  szállítható fogyasztási cikket - a járművek  kivételével  - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás  az üzemeltetés helyén nem  végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint  az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti

 

 

igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

 

Az Eladó  vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt  nem  tartalmazhat a fogyasztóra nézve  olyan  feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál,  amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az  önkéntes jótállás feltételei szabadon  állapíthatóak meg,  azonban a  jótállás ebben az  esetben sem érintheti  a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló  jogainak fennállását.

 

Három munkanapon belüli csereigény

 

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli  cserteigényt a  151/2003. (IX. 22.)  Korm.  rendelet alá  tartozó új tartós  fogyasztási  cikkek esetében lehet  érvényesíteni, amely  szerint,  ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már  hibás  volt és  minden  további  nélkül a terméket ki kell cserélnie.

 

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége  alól?

 

Az Eladó a jótállási  kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét,  hogy ugyanazon hiba miatt  kellékszavatossági és  jótállási  igényt, illetve termékszavatossági és  jótállási  igényt  egyszerre, egymással párhuzamosan nem  érvényesíthet, egyébként viszont  Önt  a  jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.